Miljøfondet skal bidra til nyskapende tiltak i boligselskapene.
Tilskudd kan gis både til utredning og gjennomføring.

Miljøfondet ønsker også å bidra med større beløp til realisering av ”fyrtårnprosjekter” som kan fungere som eksempler og inspirasjon for andre boligselskaper.

Det kan ikke søkes om midler til drift av eksisterende tiltak og tiltak som allerede er utført.

Dette er tiltak det kan søkes støtte til

 • Energi og materialbruk
  • ENØK / Økologi – tiltak
 • Tilgjengelighet, universell utforming
 • Nærmiljø
  • Nyetablering av møteplasser 
  • Forsøks- og utviklingstiltak for å øke barns trygghet, trivsel og tilknytting til bomiljøet
 • Transport
  • Transport/sykkelparkering

Miljøprisen

Gis hvert år til et boligselskap som har gjennomført miljøforbedrende tiltak av god kvalitet og som bidrar til å stimulere andre til å igangsette tilsvarende tiltak.

Miljøfondet har et styre bestående av

 • Styreleder Hans Otto Lund 
 • Miljøvernsjef i Kristiansand kommune Stein Erik Watne
 • Representant fra styret i SØBO Kristin Rønning
 • Sivilarkitekt Svein Erik Bjorvand
 • Sekretær for styret er teknisk sjef Odd Helge Moen