Miljøfondet skal bidra til at boligselskap kan utrede, planlegge og iverksette miljøtiltak som reduserer energiforbruk og klimagassutslipp, i tillegg til tiltak for å bedre bomiljø, trivsel og sosial bærekraft. Tiltak som kan bidra til å utløse større tilskudd fra andre tilskuddsordninger, blir vurdert høyt.

Eksempler på tiltak som kan støttes av Miljøfondet: 

 • Kartlegging og prioritering
  Det kan søkes om støtte til kartlegging og prioritering av bærekraftige tiltak i boligselskapet. En slik kartlegging
  kan gjøres i samarbeid med Teknisk avdeling hos SØBO, som tilbyr en definert prosess med spørreundersøkelser
  for beboere, styre og eksterne aktører for å avklare og prioritere miljøtiltak og forbedringer, gjennomføre energi-kartlegging og energieffektivisering. Søknader fra eldre boligselskap med stort forbedringspotensial prioriteres.

 • Søknadsprosesser for å utløse større tilskudd:
  Enova og andre aktører har støtte- og tilskuddsordninger til energieffektivisering og andre miljøtiltak hos borettslag og sameier. Gode søknader om prosjekter som passer for denne type tilskuddsordninger, kan utløse tilskudd på flere millioner kroner. Miljøfondet kan gi økonomisk støtte til rådgiving og utarbeidelse av  søknader om prosjektstøtte fra slike ordninger.

 

 • Energi og materialbruk:
  Det gis tilskudd til gjennomføring av prosjekter eller tiltak som bidrar til lavere energibruk, godt innemiljø, bedre avfallshåndtering, eller som på annen måte bidrar til mer miljøvennlig tilpasning, f.eks. bruk av miljøvennlige bygningsmaterialer.

 

 • Andre tiltak:
  Det kan også søkes om støtte til andre typer tiltak som f.eks.:
  • Opparbeidelse eller utbedring av gode og miljøskapende møteplasser (ute/inne)
  • Tiltak for å øke barns trygghet, trivsel og tilknytning til bomiljøet
  • Tiltak som fremmer økt bruk av sykkel og kollektivtransport for beboere
  • Heis eller andre tiltak som øker tilgjengeligheten
  • Miljørettede arrangementer

Avgrensning:

Det kan ikke søkes om midler til drift av eksisterende tiltak. Det gis ikke støtte til lovpålagte tiltak, eksempelvis tilrettelegging for el-bil-lading. 

Prioritering:

I tildeling av tilskudd fra Miljøfondet prioriteres tiltak som bidrar til redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Det gis også støtte til andre tiltak med fokus på miljø, trivsel og bærekraft. Årlig tildeling varierer, avhengig av innkomne søknader.

Miljøprisen:

Miljøprisen gis hvert år til et boligselskap som har gjennomført miljøforbedrende tiltak av god kvalitet og som bidrar til å stimulere andre til å igangsette tilsvarende tiltak. Tildelingsutvalget vurderer aktuelle kandidater og beslutter vinner av årets Miljøpris. Prisen deles ut på generalforsamlingen til SØBO.  

Tildelingsutvalg:

Innstilling om prioritering og tildeling av midler fra Miljøfondet og om tildeling av Miljøpris gjøres av Miljøfondets tildelingsutvalg. Dette utvalget har følgende sammensetning:    

 • En representant fra styret til SØBO (utvalgsleder)
 • En representant fra et av styrene i boligselskapene med forretningsførsel hos SØBO
 • En ekstern representant med relevant faglig bakgrunn

Utlysning og søknadsfrist:

Invitasjon til å søke midler fra Miljøfondet kunngjøres 1. mars. Søknadsfristen for Miljøfondet er 1. april.
Søknader som kommer etter fristen, blir ikke behandlet.