Et viktig unntak fra reglene om forkjøpsrett er overføring til nærstående som er hjemlet i borettslagslovens § 4-12. Her fremgår det at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når en andel går over til visse nære slektninger. Tilknytningen som nærstående ofte har til boligen har gått foran hensynet til fremmede med forkjøpstrett.

Ifølge brl § 4-12 kan følgende nærstående overta en andel i borettslaget uten at det utløser prøving av forkjøpsrett:

  • Andelseiers ektefelle
  • Andelseierens og ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
  • Andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving
  • Andelseierens søsken
  • Andelseierens husstandsmedlemmer de siste to år.

En slik overføring må registreres i Eiendomsregisteret og hos Sørlandet Boligbyggelag. Dokumenter som brukes ved en slik hjemmelsoverføring finnes på Statens Kartverk sine nettsider. Etter disse dokumentene er tinglyst må kopi av disse sendes Sørlandet Boligbyggelag.

Ved en overdragelse av en andel i et borettslag på dette grunnlag er det en forutsetning at medlemskapet som var knyttet til boligen følger med over til ny eier. Hvis dette medlemskapet er i bruk kan dermed ikke andelen overdras uten at den utløser prøving av forkjøpsrett.

Kartverket.no
Last ned skjema
Priser

Eierskiftegebyr for overføring:
kr 6 215,- inkl mva.

Overføring til gjenlevende ektefelle:
kr 0,-